Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar

Information om hantering av inlämnade uppgifter

Miljökontoret har en skyldighet tillgängliggöra inlämnade uppgifter på Vansbro kommuns hemsida Vansbro.se. Uppgifter om om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser kommer inte offentliggöras.

 

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Fastighetsbeteckning
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer
  • Organisationsnummer

Syftet med en sådan behandling är att kunna handlägga ditt ärende och behandla de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Vansbro kommun har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Vi kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning.

Vi har fått dina uppgifter från denna e-tjänst för att kunna avgöra om du uppfyller kraven. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning. Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med fastställd bevarandeplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefonnummer 0281 – 750 00 eller e-postadressen vansbro.kommun@vansbro.se. Du når vårt dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@vansbro.se alternativt telefonnummer 0281 – 750 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Här kan du läsa om hur vi på Vansbro kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), (Behandling av personuppgifter (GDPR) - Vansbro kommun).

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggnadsförvaltningen Vansbro
miljokontoret@vansbro.se
0281-750 00
www.vansbro.se

Personuppgiftsansvarig

Vansbro Kommunstyrelse
dataskyddsombud@vansbro.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa