Ansökan eller förändring om inackorderingstillägg för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du ansöker/ändrar gällande inackorderingstillägg via denna e-tjänst eller laddar hem blanketten.

Ansökan om inackorderingstillägg ska lämnas in i början av läsåret,
dock senast den 31 december för höstterminen och för vårterminen 31 maj innevarande år.

 

Du som går i gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du är folkbokförd i kommunen.
För elever utanför Vansbro kommun sker ansökan till hemkommunen.

OBS! Inackorderingstillägg kan ej utgå samtidigt med någon form av reseersättning.

Inackorderingstillägg för studier vid friskolor handläggs av CSN.

Bidrag utbetalas för högst nio månader under ett läsår. Utbetalningen sker sista bankdagen i varje månad med start i september.
Vid sen ansökan betalas inackorderingstillägg ut retroaktivt i december (4 mån) och i maj (5 mån).

 

Aktuella belopp 2023

Inom länet Utom länet
1 610 kr
(1/30 av prisbasbelopp)
1 760 kr
(1,1/30 av prisbasbelopp)

 

Riktlinjer för beviljande
Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden om du på grund av besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Med besvärlig resväg avses att ditt föräldrahem är beläget 50km eller mer från skolorten. I ansökan ska lämnas redogörelse över färdsätt. Kopia på hyreskontrakt ska bifogas ansökan. ”Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet” enl 15 kap 32§ i Skollagen

 

Inackordering p.g.a. praktik
Om du tillfälligt behöver inackordera dig på praktikorten gäller samma krav som för annan inackordering, men du får dock behålla busskortet under APL-perioden.Särskilda skäl
Du kan vara berättigad inackorderingstillägg trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort.
Sådana skäl kan vara:

Om du är elev vid idrottsgymnasium med riksintag eller vid annan utbildning som med riksintag; 

Om du är 1:a handsmottagen elev vid utbildning inom GYSAM-området;

Om dina föräldrar har flyttat till en annan ort och du bor kvar för att fullfölja en påbörjad utbildning. Som regel bör studierna ha bedrivits minst en termin.

Om du med hänsyn till dina förhållanden har särskilda skäl att få gå i den gymnasieskola dit du sökt,
t.ex. om du av sociala skäl inte längre bor i föräldrahemmet.Inackordering på hemorten
Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.

 

Val av inackorderingsort
Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet.

 

Elever mottagna i 1:a hand
För elever som blir mottagna i 1:a hand utgår inackorderingstillägg enl. ovanstående avståndstariff. Detta gäller ej friskolor. För elever som har blivit antagna i 2:a hand utgår inget inackorderingstillägg.

 

Övrigt
Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som uppgetts i ansökan måste ändringarna omedelbart rapporteras till Vansbro gymnasieskola, tfn: 0281-754 67. För mycket utbetalt inackorderingstillägg kan komma att återkrävas.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/Intyg (vid företrädare/god man)
  • Avtal på boende
  • Intyg från gymnasium

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa